Regulamin Rady Szkoły

Rada Szkoły działa jako władza wykonawcza w Szkole.

  1. Członkowie Rady Szkoły wybierani są w wyborach szkolnych zgodnie z ordynacją wyborczą Szkoły.
  2. W pracach Rady Szkoły mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby ze stanu uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego lub absolwenckiego.
  3. Tylko członkowie Rady Szkoły mogą brać udział w głosowaniach, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
  4. Członkowie Rady Szkoły wybierają w głosowaniu spośród siebie premiera i wicepremiera.
  5. Listę ministerstw, działających w danej kadencji, ustala Rada Szkoły.
  6. Członkowie Rady Szkoły wybierają w głosowaniu ministrów.
  7. Ministrem lub wiceministrem może zostać każdy członek Rzeczpospolitej Szkolnej.
  8. Każdy minister ustala skład swojego ministerstwa i przedstawia Radzie szkoły plan swojego działania.
  9. Spotkania Rady Szkoły prowadzi premier, a w razie jej/jego nieobecności wicepremier lub inna wyznaczona przez Radę osoba.