Regulamin Zgromadzenia Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa

Regulamin Zgromadzenia Obywateli


Prezydium

 1. W skład Prezydium Zgromadzenia Obywateli wchodzą: Marszałek i Wicemarszałkowie.
 2. Obywatele w tajnym głosowaniu wybierają Prezydium.
 3. W drugim głosowaniu tajnym Obywatele wybierają spośród Prezydium Marszałka.
 4. Prezydium pełni swoje funkcje do chwili wyboru nowego Prezydium. Oznacza to w szczególności, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji jest zwoływane przez dotychczasowe Prezydium.
 5. Członkowie Prezydium na zmianę przewodniczą obradom Sejmu. Do obowiązków przewodniczącego obradom należy:
  1. Rozpatrywanie wniosków formalnych.
  2. Prowadzenie dyskusji – udzielanie i odbieranie głosu mówcom, sporządzanie listy mówców.
  3. Przeprowadzanie głosowań i ustalanie ich trybu (ustalanie kolejności głosowania wniosków).
 6. Prezydium Sejmu Szkolnego jest zobowiązane umieścić w Internecie już istniejące projekty ustaw w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

Podejmowanie decyzji

 1. Na posiedzeniu Zgromadzenia Obywateli odbywają się kolejno: przedstawienie Zgromadzeniu projektu przez wnioskodawcę i dyskusja.
 2. Podczas dyskusji istnieje możliwość proponowania poprawek. Muszą one dotyczyć konkretnych punktów rozpatrywanego projektu, w przeciwnym razie nie mogą być głosowane. Można też zgłosić wniosek o przesłanie projektu doraźnie zwołanej komisji lub odrzucenie projektu w całości.
 3. Po zamknięciu dyskusji Prezydium ustala kolejność głosowania poprawek oraz informuje o niej Izbę. Następnie poprawki są głosowane.
  1. Po zakończeniu głosowania nad poprawkami projekt jest głosowany w całości w nowej, zmienionej formie.
  2. Jako pierwsze głosowane są ewentualne wnioski o odrzucenie projektu w całości, bądź o przesłanie projektu do komisji.
  3. Jeżeli projekt zostanie odrzucony, proces legislacyjny kończy się i kolejne wnioski i poprawki nie są głosowane.
  4. Jeżeli projekt zostanie odesłany komisji, poprawki nie są głosowane. Zgromadzenie Obywateli wybiera przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji ustala termin jej posiedzenia i przewodniczy mu. W pracach komisji z prawem decyzji mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani posłowie. Inni członkowie społeczności szkolnej mają w niej jedynie głos doradczy. Po zakończeniu swoich prac komisja przedstawia swój projekt występując jako wnioskodawca