Regulamin szkoły

czyli prawa i obowiązki Społeczności Szkolnej Społecznego Gimnazjum „Startowa” oraz Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Terytorium Startowa.

 1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Szkolnej członkami/członkiniami społeczności szkolnej są uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, rodzice/opiekunowie, pracownicy i pracownice szkoły.
  1. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej mają obowiązek respektowania Ustawy Ustrojowej Społecznego Gimnazjum „Startowa” oraz podporządkowania się uchwałom konstytucyjnych władz szkolnych: Zgromadzenia Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa i Rady Szkoły.
  2. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
  3. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej zobowiązani/zobowiązane są do szacunku dla wszelkiej odmienności: wyznaniowej, etnicznej, narodowej, statusowej, seksualnej i innych.
  4. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej wypełniają podjęte wobec szkoły zobowiązania.
 2. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej zobowiązani są do realizacji programu wychowawczego szkoły.
  1. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej mają prawo do udziału w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.
 3. Wszyscy członkowie/ członkinie społeczności szkolnej starają się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie. W związku z tym:
  1. dbają o bezpieczeństwo swoje i innych – unikają nieprzemyślanych, a także świadomych zachowań zagrażających życiu i zdrowiu swojemu i innych,
  2. nie dopuszczają do aktów przemocy, bójek, agresji słownej, mowy nienawiści, także cyberprzemocy,
  3. przestrzegają zasady uczciwości w swojej pracy: nie ściągają, nie popełniają plagiatów, nie korzystają bez zezwolenia z cudzej własności intelektualnej,
  4. dbają o formę używanego przez siebie języka – nie używają wulgarnego słownictwa,
  5. dbają o mienie swoje i cudze, nie przywłaszczają sobie i nie używają bez pozwolenia właściciela jego rzeczy,
  6. dbają o czystość i o wyposażenie szkoły. Niedopuszczalne jest niszczenie sprzętu, brudzenie ścian, zaśmiecanie podłogi itp.
 4. Łamanie regulaminu w punktach 1-3 przez ucznia skutkuje podpisaniem kontraktu przez ucznia/uczennicę, rodziców, wychowawcę/wychowawczynię i dyrektorkę szkoły.
  1. Nauczyciel/lka, który/a złamał/a regulamin szkoły w punktach 1-3 odbywa rozmowę z dyrektorką szkoły. Dotyczy to także rodziców/opiekunów.
 5. W sytuacji nieporozumienia czy konfliktu członkowie/ członkinie społeczności szkolnej zobowiązani są do podjęcia próby porozumienia w drodze negocjacji i/lub mediacji.
  1. Po wyczerpaniu innych środków, każdy członek/członkini społeczności szkolnej może w sprawach spornych odwołać się do Sądu Szkolnego.
 6. Rodzice /opiekunowie mają prawo otrzymywać od nauczycieli/nauczycielek pełną informację o postępach w nauce i o problemach ich dziecka.
 7. Rodzice/opiekunowie powinni:
  1. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
  2. współpracować ze szkołą w przypadku trudności wychowawczych z ich dzieckiem,
  3. usprawiedliwiać na piśmie, telefonicznie do wychowawcy lub sekretariatu szkoły lub osobiście każdą nieobecność swego dziecka na zajęciach obowiązkowych do 9.15 rano danego dnia,
  4. uczestniczyć w różnych formach w życiu szkoły.
  5. Rodzice/opiekunowie na podstawie wniosku na piśmie mogą uzyskać od wychowawcy/wychowawczyni zgodę na nieobecność dziecka na zajęciach z przyczyn innych niż choroba – na czas nie dłuższy niż 5 dni. Dłuższa nieobecność na zajęciach z przyczyn innych niż choroba powinna być uzgodniona z dyrektorką szkoły. Wyjątek stanowi p.6.9.6. WSO.
  6. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach może w uzasadnionych przypadkach zostać przyjęte przez wychowawcę/wychowawczynię nie od rodziców, ale od samego ucznia/samej uczennicy.
 8. Nauczyciele/lki i dyrektorka szkoły mają obowiązek informowania rodziców o postępach i problemach ich dziecka.
  1. Zasady oceniania postępów w nauce i zachowania sprecyzowane zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ( WSO).
 9. Uczniów/uczennice gimnazjum obowiązuje całkowity zakaz
  1. palenia papierosów, e-papierosów bez względu na skład, zażywania wszelkich środków zawierających nikotynę,
  2. posiadania i picia alkoholu,
  3. używania oraz posiadania środków zmieniających świadomość.
  4. Pozostali członkowie/ członkinie społeczności szkolnej na terenie szkoły oraz podczas wycieczek i imprez szkolnych nie mogą palić, pić alkoholu ani przebywać pod jego wpływem, używać środków zmieniających świadomość ani przebywać pod ich wpływem.
  5. Każdy z członków/ każda z członkiń społeczności szkolnej ma moralny obowiązek ujawniania wychowawcy/wychowawczyni, dyrektorce szkoły lub pedagożce szkolnej informacji dotyczących posiadania, używania lub rozprowadzania narkotyków bądź jakichkolwiek środków odurzających przez członków społeczności szkolnej, także poza szkołą.
 10. W przypadku złamania regulaminu w p. 9, w zależności od skali wykroczenia uczeń/uczennica może:
  1. otrzymać zakaz uczestniczenia w wycieczkach i imprezach szkolnych
  2. zostać okresowo pozbawiony/a praw obywatelskich Rzeczypospolitej Szkolnej
  3. zostać zawieszony/a w prawach ucznia
  4. otrzymać naganę z wpisaniem do akt
  5. zostać usunięty/a ze szkoły.
  6. O zastosowaniu kary określonej w punkcie A decyduje wychowawca w porozumieniu z dyrektorką i pedagogiem szkolnym/pedagożką szkolną.
  7. O zastosowaniu kary określonej w punktach B – E decyduje dyrektorka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
  8. W przypadku złamania regulaminu w p. 9.A. i 9.B. przez nauczyciela/lkę konsekwencje określone są przepisami Kodeksu Pracy
 11. Nagrody, w szczególności tytuł „Dobrego Ducha Startowej” przyznawane są członkom/ członkiniom społeczności szkolnej przez Dyrektorkę i Radę Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz za działania na rzecz szkoły i aktywność w zakresie realizacji jej idei wychowawczych.
  1. Osoby szczególnie zasłużone dla szkoły mogą otrzymać tytuł „Budowniczy szkoły” oraz symboliczną nagrodę – kielnię murarską ze stosownym napisem
  2. Nauczyciele/lki otrzymują nagrody określone w Kodeksie Pracy, w szczególności nagrody pieniężne według zasad „”Regulaminu wynagradzania”
 12. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8.30. Zajęcia dodatkowe mogą rozpoczynać się od godz. 7.30 i po ostatniej lekcji
  1. Lekcje trwają po 45 minut, niektóre odbywają się w blokach(90 minut). Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 min.; przerwa obiadowa trwa 30 minut
  2. W uzasadnionych przypadkach Rada Szkoły w porozumieniu z Dyrektorką może zarządzić zmianę tego porządku.
  3. Nauczyciele/lki i uczniowie/uczennice zobowiązani/ne są do korzystania z Internetowego Dzienniczka Ucznia, co najmniej raz w tygodniu.
 13. Szkoła zapewnia uczniom/uczennicom zbiorowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpiecza nauczycieli/lki od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.