Statut Społecznego Gimnazjum Startowa w Warszawie

Rozdział I. Przepisy ogólne.

§ 1

 1. Społeczne Gimnazjum Startowa w Warszawie, zwane dalej szkołą, jest trzyletnią szkołą gimnazjalną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie. Zasady funkcjonowania zespołu określa jego statut.
 5. Szkoła ma siedzibę w Warszawie przy ul. Startowej 9, 02 -248.
 6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie statutu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

§ 2

 1. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Ustrój szkoły określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów która jest integralną częścią niniejszego statutu (załącznik nr 1).
 3. Zasady wychowawcze realizowane w szkole sformułowane są w dokumencie „Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum <Bednarska>” (załącznik 2).
 4. Rada Nauczycieli przygotowuje, na każdy rok szkolny, projekt programu wychowawczego, zatwierdzany przez Radę Dyrektorów Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”
 5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa.
 6. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów na organizowanych po lekcjach zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin.
 7. Szkoła realizuje program profilaktyki uzależnień w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. Za realizację programu odpowiada dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Osobą prawną prowadzącą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (TP I SLO). W imieniu Towarzystwa działa jego Zarząd. Kompetencje Zarządu określa statut TP I SLO.
 2. Dyrektor szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudnieni, w zależności od potrzeb, na podstawie Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego.

§ 4

 1. Zatrudnieni w szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje określone w ustawie o systemie oświaty jako niezbędne dla nauczycieli szkół publicznych.
 2. W szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Rozdział II. Władze szkoły

§ 5

 1. Władzami szkoły są:
  • Sejm Szkolny,
  • Rada Szkoły
  • Rada Nauczycieli
  • Dyrektor Szkoły
  • Sąd Szkolny.
 2. Skład, zakres zadań, sposób wyłaniania oraz zasady funkcjonowania władz szkoły określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów.
 3. Uchwały Sejmu Szkolnego ogłaszane są w “Diariuszu Sejmowym” oraz na internetowej stronie szkoły.
 4. Decyzje Rady Szkoły ogłaszane są na tablicy informacyjnej oraz na szkolnych stronach internetowych.
 5. Decyzje, wnioski i opinie Rady Nauczycieli ogłaszane są przez wychowawców w klasach/grupach oraz na zebraniach rodziców.
 6. Postanowienia Sądu Szkolnego ogłaszane są w szkole na tablicy informacyjnej oraz na szkolnych stronach internetowych.
 7. Uchwały, decyzje i postanowienia władz szkoły są przedstawiane Zarządowi TP I SLO.

Rozdział III. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły

§ 6

 1. Za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor oraz Rada Nauczycieli.
 2. W celu realizacji swych zadań Rada Nauczycieli może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac.
 3. Rada Nauczycieli powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołów obejmują:
  • wybór programu nauczania lub opracowanie i wpisanie autorskiego programu nauczania na listę programów MENiS,
  • uzgadnianie sposobów realizacji wybranego programu nauczania,
  • korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
  • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
  • opracowanie metod badania wyników nauczania,
  • wyposażanie pracowni przedmiotowych.
 4. Rada Nauczycieli podejmuje decyzje w sprawie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

§ 7

 1. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodne z ustawą o systemie oświaty, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.
 2. Uczniowie szkoły mają możliwość składania egzaminów kwalifikacyjnych do tygodnia przed terminem rady klasyfikacyjnej, a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.
 3. Zasady oceniania uczniów w szkole określone są w następujących dokumentach:
  • „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów” (załącznik nr 3)
  • „Zasady oceniania zachowania uczniów” (załącznik nr 4)

§ 8

 1. Sposób nagradzania, upominania i karania uczniów wynika z założeń wychowawczych szkoły. Rodzaje nagród i kar określone są w regulaminie szkoły (załącznik nr 5)
 2. W sprawach spornych uczeń ma prawo odwoływać się od decyzji nauczycieli i organów szkoły do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji. Od decyzji Sądu I instancji przysługuje odwołanie, w terminie 7 dni, do Sądu II instancji. Decyzja Sądu II instancji jest ostateczna.

§ 9

W sytuacji, gdy uczeń sprawia trudności wychowawcze lub wykazuje niedostateczne postępy w nauce, szkoła uzgadnia z jego rodzicami (opiekunami) i – w razie potrzeby – z psychologiem podjęcie wspólnych działań wspomagających.

§ 10

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Nauczycieli.
 2. Powodem skreślenia ucznia może być poważne naruszenie Konstytucji i regulaminu szkoły, a w szczególności:
  • picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
  • posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
  • stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego (przyczyny te szczegółowo zostały określone w regulaminie szkoły).
 3. Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić z powodu niedostatecznych wyników w nauce
  (po zasięgnięciu opinii wychowawcy i Rady Nauczycieli).
 4. Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić w trybie § 15 ust. 6.
 5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 6.  Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji.

Rozdział IV. Organizacja pracy szkoły.

§ 11

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Nauczycieli. Arkusz zatwierdzany jest przez Zarząd TP I SLO
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 3. W przypadku zajęć prowadzonych w grupach innych niż oddziały lekcyjne dokumentację stanowi dziennik zajęć traktowany jako załącznik do dziennika lekcyjnego.

§ 12

 1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały i grupy przedmiotowe. Maksymalną liczbę uczniów w oddziałach/grupach ustala Zarząd TP I SLO.
 2. W szkole jest prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych.

§ 13

 1. Ogólne zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustala Rada Programowa Towarzystwa.
 2. Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie wyników egzaminu wstępnego organizowanego przez szkołę. Szczegółowe kryteria oraz procedury przyjmowania uczniów ustala Dyrektor szkoły.

Rozdział V. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

§ 14

 1. Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów.
 2. Nauczyciele mają ponadto prawo:
  • współdecydowania o wyborze programu nauczania w szkole przy zachowaniu realizacji podstawy programowej MENiS;
  • swobody wyboru metod realizacji programu nauczania w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;
  • ustalania własnego systemu oceniania pracy uczniów w ramach szkolnego systemu oceniania.
 3. Nauczyciele mają ponadto obowiązek:
  • stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętego programu;
  • jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów oraz zasad oceniania ich pracy;
  • udzielania uczniom indywidualnych konsultacji;
  • uczestniczenia w zebraniach Rady Nauczycieli, zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawców.

Rozdział VI. Finansowanie szkoły

§ 15

 1. Szkoła jest utrzymywana z miesięcznych opłat za naukę wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz innych opłat (m.in. wpisowego), dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu terytorialnego, ze składek członków TP I SLO oraz z darowizn.
 2. Wysokość opłat za naukę w szkole oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów określa Zarząd TP I SLO w porozumieniu z Radą Dyrektorów Zespołu.
 3. Opłaty za naukę w szkole pobierane są przez 12 miesięcy, z góry za każdy miesiąc, w terminie określonym uchwałą Zarządu. Opłaty za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) przypadające na rok zakończenia nauki wnoszone są przed rozpoczęciem nauki w szkole.
 4. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe, którego wysokość określana jest uchwałą Zarządu.
 5. Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów TP I SLO, aby móc – w uzasadnionych przypadkach – skorzystać z Funduszu Ulg i Zwolnień.
 6. W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż trzy miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3, Zarząd może zgłosić do dyrektora szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 7. Rok budżetowy szkoły pokrywa się z rokiem szkolnym.

Rozdział VII. Fundusz Ulg i Stypendiów

§ 16

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą ubiegać się o obniżenie opłat za naukę dzieci w szkole lub też zwolnienie z opłat w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami życiowymi.
 2. Ulgi i stypendia przyznawane są według regulaminu opracowanego przez Komisję ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów, zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa I SLO .
 3. Fundusz Ulg i Stypendiów tworzony jest z:
  • odpisu od wpłat za szkołę wniesionych w poprzednim roku szkolnym (w wysokości określonej procentowo przez Walne Zgromadzenie członków TP I SLO),
  • składek członkowskich TP I SLO (w kwocie ustalonej przez Zarząd),
  • darowizn na Fundusz.
 4. Pełne zwolnienia z opłat za naukę przyznawane są przez Radę Dyrektorów Szkół TP I SLO (w liczbie ustalonej przez Zarząd TP I SLO).

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§ 17

 1. Niniejszy statut może zostać zmieniony przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na wniosek władz szkoły lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Dyrektorów Zespołu.
 2. Zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów uchwala Sejm Szkolny. Wchodzą one w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
 3. Szkoła używa pieczęci:
  • Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie.
  • Społeczne Gimnazjum Startowa.