Ustawa ustrojowa

USTAWA USTROJOWA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM STARTOWA

1. Preambuła

My, uczniowie, nauczyciele i rodzice, by urzeczywistnić nasze zamiary i aspiracje iązane z kształceniem i wychowaniem młodzieży, powołujemy do życia Rzeczpospolitą Szkolną. Będzie ona krzewić wiedzę, umiejętność współpracy, wartości demokratyczne oraz poszanowanie praw człowieka.

Terytorium Startowa Rzeczypospolitej Szkolnej, zwane dalej Społecznym Gimnazjum Startowa, należy do Zespołu Szkół Bednarska.

Konstytucja Rzeczpospolitej Szkolnej jest nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do Ustawy Ustrojowej Społecznego Gimnazjum Startowa i stanowi zasadę Jej działania, której Ustawa Ustrojowa jest rozszerzeniem.

Ustrojem Społecznego Gimnazjum Startowa, jest ustrój demokratyczny z zachowaniem zasady trójpodziału władz. 

2. Demokratyczne Władze Rzeczypospolitej Szkolnej

2.1. Rolę władzy ustawodawczej na Terytorium Startowa pełni Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa, władze wykonawczą sprawuje Rada Szkoły a sądowniczą Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej.

2.2. Władza ustawodawcza

2.2.1. Do Zgromadzenia Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa, zwanego Zgromadzeniem wchodzą wszyscy obywatele Społecznego Gimnazjum Startowa – rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.

2.2.1.1. Absolwenci mają charakter obserwatorów Zgromadzenia i nie mają prawa do udziału w głosowaniach.

2.2.2. Kompetencje Zgromadzenia Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa:

2.2.2.1. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa uchwala i zmienia Ustawę Ustrojową większością 2/3 głosów w obecności co najmniej piętnastu przedstawicieli każdego stanu.

2.2.2.2. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa uchwala ustawy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej pięciu przedstawicieli każdego stanu.

2.2.2.3. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu przedstawicieli każdego stanu.

2.2.2.4. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa przyjmuje i opiniuje sprawozdanie z działalności Rady Szkoły, składane przez Premiera Rady raz na trymestr.

2.2.2.5. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa zbiera się co najmniej raz w trymestrze.

2.2.3. Inicjatywę ustawodawczą ma każda obywatelka i obywatel Społecznego Gimnazjum Startowa.

2.2.4. Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu Zgromadzenia Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa.

2.3. Władza wykonawcza

2.3.1. Do Rady Szkoły wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego rocznika ze stanu uczniowskiego, którzy uzyskali najwięcej głosów w wyborach i dwóch przedstawicieli stanu uczniowskiego, którzy uzyskali najwięcej głosów w skali całego stanu, a nie zostali wybrani jako reprezentanci rocznika. W sumie do Rady wchodzi ośmiu reprezentantów stanu uczniowskiego.

2.3.1.1. Do Rady wchodzi po trzech przedstawicieli stanu rodzicielskiego i nauczycielskiego.

2.3.2. Trzynastym członkiem Rady, z urzędu, jest Dyrektor Szkoły.

2.3.3. Do Rady Szkoły wchodzą wszyscy urbanicy klas, jako obserwatorzy, oraz osoby chętne do współpracy również jako obserwatorzy.

2.3.4. Do Rady Szkoły wchodzi dwóch absolwentów szkoły – zasady kandydowania i wyboru określa Ordynacja Wyborcza.

2.3.5. Rada Szkoły zajmuje się organizacją codziennych prac Szkoły.

2.3.6. Na posiedzeniach Zgromadzenia, przynajmniej raz na trymestr, premier Rady zdaje sprawozdanie z działalności Rady

2.3.7 Prawo udziału w głosowaniach Rady Szkoły mają tylko członkowie Rady Szkoły.

2.3.8. Członek Rady automatycznie traci miejsce w Radzie po trzech kolejnych nieobecnościach na posiedzeniach Rady. Na jego miejsce wchodzi następna osoba z danego stanu według liczby zdobytych głosów. W innym wypadku organizowane są dodatkowe wybory.

2.3.9. Rada Szkoły Terytorium Startowa działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

2.4. Władza sądownicza

2.4.1. Władzę sadowniczą nad Społecznym Gimnazjum Startowa sprawuje Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej.

2.4.2. Kompetencje Sądu określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej.

3. Wybory

3.1. Wybory do demokratycznych władz Szkoły odbywają się przed końcem roku kalendarzowego.

3.1.1. Szczegóły przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza

4. Mediacje

4.1. Mediacje na Terytorium Startowa prowadzą przeszkoleni mediatorzy.

4.2. Mediatorzy ze stanu uczniowskiego, po szkoleniu w każdej klasie, wyłaniani są przez klasę.

4.2.1. Każda klasa wyłania jednego mediatora.

4.3. Rodzice wyłaniają spośród siebie mediatorów na zebraniach w szkole.

4.4. Nauczyciele wyłaniają spośród siebie mediatorów na zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Prawa i obowiązki obywateli Terytorium Startowa

5.1. Prawa i obowiązki obywatelek i obywateli Terytorium Startowa określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej.